Reglementen/huisregels

De school- en huisregels

De school is open vanaf 07:30 uur. Vanaf dat moment mag je naar binnen om te wachten op je eerste les. De school sluit uiterlijk om 17:00 uur (locatie ZL) en om 17:30 uur  (locatie OV).

Leerlingen zijn verplicht alle lessen en ingeplande activiteiten te volgen. Medewerkers van school kunnen afspraken met leerlingen maken tussen 7.30 en 16.30 uur. Afspraken buiten school dienen dan ook buiten deze tijden te worden gemaakt.

Aanwezigheid

Voor leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Te laat?

Zorg dat je 5 minuten voor het begin van jouw eerste les op school bent. Ben je te laat dan wordt dit geregistreerd door de docent. De volgende dag meld je je om 07.45 uur bij de verzuimmedewerker (locatie ZL: D1/ locatie OV: mediatheek)

 1. Ziek?

Dan moet dit door je ouder(s)/verzorger(s) voor het begin van jouw eerste les en uiterlijk om 09:00 uur telefonisch worden doorgegeven op telefoonnummer (0115) 741 229. Ben je beter, dan moeten je ouders dit op hetzelfde nummer opnieuw doorgeven. Lukt het niet om telefonisch contact te krijgen, dan ontvangen we graag mail van je ouder(s)/verzorger(s) op frontoffice@lodewijkcollege.nl

 1. Ziek naar huis?

Als je voor het einde van jouw lesdag ziek wordt en naar huis wilt, meld je dit bij de receptie. Er wordt contact met thuis opgenomen zodat je ouder(s)/verzorger(s) weten dat je naar huis gaat. Ziek naar huis kan alleen als er contact is geweest door een medewerker van school met thuis. De volgende dag bellen je ouder(s)/verzorger(s) nummer (0115) 741 229 om te melden of je beter bent of nog steeds ziek.

 1. Naar dokter/tandarts/orthodontist?

Dit dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Als het echt niet anders kan, moet dit vooraf gemeld worden door de ouder(s)/verzorger(s) op het mailadres frontoffice@lodewijkcollege.nl

 1. Geblesseerd?

Dan kun je vrijstelling voor de gymles aanvragen bij de gymdocent. Dit kan alleen worden verleend op basis van een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) of een behandelaar. Aanwezigheid in de les is verplicht, tenzij dit anders wordt afgesproken met de docent. Bij langdurige blessures kan de docent een vervangende opdracht geven.

 1. Lift gebruiken?

Je mag alleen gebruik maken van de lift als je daar een briefje voor hebt. Deze liftpas kunnen je ouder(s)/verzorger(s) aanvragen door een mail te sturen naar de betreffende leerlingcoördinator.

 1. Verwijderd uit de les?

Dan meld je je bij de verzuimmedewerker (locatie ZL: D1/ locatie OV: mediatheek). De verzuimmedewerker geeft je verdere instructies. In overleg met hem/haar meld je je 5 minuten voor het einde van de les bij de docent door wie je verwijderd bent.  De verzuimmedewerker maakt verdere afspraken met je. Hij/zij bepaalt wanneer de maatregel ingepland zal worden. De docent die je uit de les heeft verwijderd zal contact opnemen met thuis om de verwijdering toe te lichten.

 1. Lesuitval?

Heb je geen ingepland surveillance-uur dan geldt voor de onderbouw de volgende regel: je zit in de aula of je bent op het schoolplein. Als je gaat werken in de mediatheek (OV)/ OLC(ZL) gedraag je je volgens de regels die daar gelden: werken in stilte, niet eten en/of drinken. Om overlast te voorkomen is het voor alle leerlingen niet toegestaan om in de pauzes in de woonwijken rond te hangen. Roosterwijzigingen kun je vinden in Magister. Als leerling wordt er van je verwacht dat je dus op de hoogte bent van de wijzigingen.

 1. Docent afwezig?

Wanneer een docent niet verschijnt, gaat de klassenvertegenwoordiger of een andere leerling naar de receptie of de coördinator om te informeren wat er aan de hand is. De overige leerlingen wachten rustig in/bij het lokaal zonder de andere lessen te storen totdat duidelijk is hoe er gehandeld moet worden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf ergens anders heen te gaan.

 1. Bijzonder verlof?

Je ouder(s)/verzorger(s) moeten vooraf bijzonder verlof aanvragen.  Het formulier hiervoor is te vinden op de website. De verzuimcoördinator zal contact opnemen met je ouders over de goedkeuring.

 1. Busbriefje?

Deze worden bij hoge uitzondering afgegeven. Er moet dus een zeer dringende, eenmalige en goede reden zijn. Busbriefjes worden alleen door de leerlingcoördinator afgegeven.

 

Overige regels

  1. Roken: Roken was reeds op het schoolterrein (binnen en buiten) niet toegestaan. Dit betreft ook het roken met een elektronische sigaret. Met ingang van schooljaar 2020/2021 is het ook rondom de scholen verboden om te roken. De gemeente heeft in verband met deze aanpassing, borden “verboden te roken” geplaatst buiten de schoolterreinen. Dit heeft als gevolg dat er dus ook in de nabije omgeving van beide locaties een algeheel rookverbod van kracht is.
  2. Toegang: Het schoolterrein is alleen toegankelijk voor leerlingen en personeel. Je neemt zonder toestemming van school geen bekenden mee. Bezoekers moeten zich altijd melden bij de receptie.
  3. Instructies: In school geef je gehoor aan de aanwijzingen van de medewerkers. Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauzeruimtes.
  4. Fietsen en scooters: Zet je fiets altijd op slot en in een fietsenrek. Brommers en scooters plaats je (op slot) in de daarvoor aangegeven vakken.
  5. Waardevolle spullen: Je neemt geen waardevolle spullen mee naar school en laat je spullen nooit onbeheerd achter.
  6. Alcohol, drugs, (nep)wapens en diefstal: Het in bezit hebben of het onder invloed zijn van alcohol of drugs, is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik zal er contact worden opgenomen met thuis en zullen er sancties worden ingezet. In geval van het in bezit hebben van drugs zal er ook contact met de politie op worden genomen. Het in bezit hebben of gebruiken van (nep)wapens,  is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik van (nep)wapens zal er contact worden opgenomen met thuis en met de politie. Diefstal wordt niet getolereerd. Als je wordt betrapt op het plegen van een diefstal, wordt er door de sectordirecteur/teamleider onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden.
  • De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding.
  • Nadat een leerling in of bij de school is betrapt, volgt er zo snel mogelijk een gesprek. Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn: de desbetreffende leerling, de mentor van de leerling, de sectordirecteur en de teamleider.
  • Een schorsing dan wel verwijdering van school kan worden ingezet. Ook kan de school overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

   

  1. Controle van de kluisjes: Controle van jassen, kluizen en tassen kan onder toezicht van een directielid en een medewerker van school worden uitgevoerd. (Zie checklist preventieve acties)
  2. Schade: De school is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of vermissing van spullen.
  3. Corvee: Gedurende het jaar kan je worden ingezet voor (straf)corvee.
  4. Huiswerk-/boeken vergeten: De docent maakt hier een melding van in magister en bespreekt met je of en wat de gevolgen hiervan zijn.
  5. Kauwgom: Tijdens de les mag je geen kauwgom eten. De kauwgom doe je bij binnenkomst in het klaslokaal in de prullenbak. Betrapt de docent je op het gebruik van kauwgom, dan kan daar een sanctie op volgen.
  6. Kledingregels:
  • Jassen behoren in de garderobe of kluisjes te worden opgehangen/opgeborgen.
  • Petten en andere hoofddeksels (m.u.v. hoofddoek) worden alleen buiten de school gedragen
  • Met elkaar letten we er op dat kleding passend is voor de schoolomgeving.
  • In verband met veiligheidsoverwegingen is het verboden voor de leerling om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sieraden te dragen. Een speciale sporthoofddoek wordt toegestaan, waar nodig i.o.m. de docent.
  • Voor praktijkvakken/profielen waarvoor afwijkende kledingvoorschriften gelden, wordt de leerling en ouder(s)/verzorger(s) tijdig door de vakdocent geïnformeerd.
  1. Gsm’s, devices en smartwatches : Het gebruik van een gsm (incl. oortjes) is alleen toegestaan in de pauzeruimtes, de telefoon staat op stil. Een docent kan in de klas anders bepalen en gebruik onder bepaalde voorwaarden wel toestaan. Gsm’s en andere devices dienen thuis opgeladen te worden.

  Het is toegestaan om internet te gebruiken met toestemming van de docent. Dit betekent dat er alleen sites bezocht worden die gebruikt worden voor lesdoeleinden. Racistische, pornografische of anderszins bedreigende teksten en afbeeldingen worden niet gemaakt, opgevraagd of bewaard op een pc, laptop of een andere device. Het opslaan/bewaren van dergelijke bestanden via de servers/infrastructuur is niet toegestaan. De docent bepaalt het mogelijke gebruik van digitale devices in de les buiten de standaard inzet van devices bij sommige vakken.

  Naast de docent heeft de stafmedewerker ICT van de school het recht om te controleren op bovenstaande punten. Bij constatering van overtreding wordt in overleg met de sectordirecteur/teamleider een sanctie bepaald.

  De docent kan tijdens de les en tijdens het maken van toetsen/repetities eisen om de smartwatch uit te doen en in je tas of in de telefoontas op te bergen.

  1. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

  Dit protocol staat gepubliceerd op onze website. Je vindt het in de bijlagen van deze pagina of direct via deze link.

  In het protocol staat beschreven hoe we omgaan met diverse situaties:

  • Je wordt ziek op school;
  • Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
  • Medische handelingen.
  1. Veilig klimaat: Een veilig klimaat betekent dat we er zorg voor dragen dat je je veilig voelt, het gevoel hebt dat je er mag zijn en dat er op een bepaalde manier goed met je wordt omgegaan. De zorg voor een goede omgang met elkaar wordt o.a. ingevuld door het versterken en vergroten van de sociale competentie van de leerlingen. Goed met elkaar omgaan moet je doen en leren. Je moet weten wat wel en niet de bedoeling is. Je moet beschikken over bepaalde sociale vaardigheden. De kern van veiligheid ligt in respect: respect voor het eigene van de ander en respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor zowel leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). Iedereen binnen de school is eraan gehouden hieraan een bijdrage te leveren. Onze externe vertrouwenspersoon is de heer C. Almekinders uit Cadzand, te bereiken via het telefoonnummer (0117) 391216.
  1. Reglement internet en sociale media op schoolSociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van je gedrag binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

  Het is niet toegestaan om foto’s, filmpjes of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon, gebeurt dit toch dan zal school genoodzaakt zijn hier sancties aan te koppelen en in sommige gevallen de politie in te schakelen.

  In de bijlagen vindt u het document ‘Reglement internet en sociale media op school’ en het overzicht van de regels van het verzuimloket.