Reglementen/huisregels

De school- en huisregels

De school is open vanaf 7:30 uur. Vanaf dat moment mogen leerlingen naar binnen om te wachten op de eerste les. De school sluit om 17:30 uur.

Leerlingen zijn verplicht alle lessen en ingeplande activiteiten te volgen. School kan afspraken met leerlingen maken tussen 7.30 en 16.30 uur. Afspraken buiten school dienen dan ook buiten deze tijden te worden gemaakt.

Aanwezigheid

Voor leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Te laat?

Zorg dat je 5 minuten voor het begin van jouw eerste les op school bent. Ben je te laat dan wordt dit geregistreerd door de docent. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je zelf ziek melden.

 1. Ziek?

Dan moet dit door je ouder(s)/verzorger(s) voor het begin van jouw eerste les telefonisch worden doorgegeven via telefoonnummer (0115) 741 229.

 1. Ziek naar huis?

Als je voor het einde van jouw lesdag ziek wordt en naar huis wil, meld je dit bij het leerlingenloket. Er wordt zo nodig contact met thuis opgenomen zodat je ouder(s)/verzorger(s) weten dat je naar huis gaat. Betermelding vindt plaats via telefoonnummer (0115) 741 229.

 1. Naar dokter/tandarts/orthodontist?

Dit dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Als het echt niet anders kan, kan moet dit vooraf gemeld worden. De procedure staat op de website.

 1. Geblesseerd?

Dan kun je vrijstelling voor de gymles aanvragen. Dit kan alleen worden verleend op basis van een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) of een behandelaar. Aanwezigheid in de les is verplicht, tenzij dit anders wordt afgesproken met de docent. Bij langdurige blessures kan de docent een vervangende opdracht geven.

 1. Lift gebruiken?

Je mag alleen gebruik maken van de lift als je daar een briefje voor hebt. Dit kun je bij het leerlingenloket ophalen; hiervoor moet je een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) of de behandelaar meenemen waarin staat waarom je geen gebruik kunt maken van de trappen.

 1. Verwijderd uit de les?

Dan meld je je bij het leerlingenloket. De medewerker geeft verdere instructies. In overleg met de medewerker meld je je bij de docent door wie je verwijderd bent. De medewerker leerlingloket maakt verdere afspraken met je.

 1. Lesuitval?

Dan zit je in de aula, je bent op het schoolplein of je werkt in de mediatheek/OLC. Als je gaat werken in de mediatheek/OLC gedraag je je volgens de regels die daar gelden: werken in stilte, niet eten en/of drinken.

Roosterwijzigingen kun je vinden op de daarvoor bestemde monitoren, op de website of in Magister. Als leerling wordt er van je verwacht dat je op de hoogte bent  van de wijzigingen.

 1. Docent afwezig?

Wanneer een docent niet verschijnt, gaat de klassenvertegenwoordiger of een andere leerling naar de receptie of de coördinator om te informeren wat er aan de hand is. De overige leerlingen wachten rustig in/bij het lokaal zonder de andere lessen te storen totdat duidelijk is hoe er gehandeld moet worden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf ergens anders heen te gaan.

 1. Bijzonder verlof?

Je ouder(s)/verzorger(s) moeten vooraf bijzonder verlof aanvragen.  Het formulier hiervoor is te vinden op de website.

 1. Busbriefje?

Leerlingen die met de bus komen met tussentijden van één uur of meer mogen een busbriefje aanvragen bij de verzuimmedewerker/leerlingloket. Een busbriefje laat toe dat leerlingen vanaf het 7e uur de les maximaal 10 minuten eerder verlaten mits de les dit toestaat (melden in Magister).

Overige regels

 1. Roken: Roken is op het schoolterrein (binnen en buiten) niet toegestaan. Buiten de hekken zijn locaties aangewezen waar gerookt mag woorden, waardoor er een minimale overlast wordt beoogd.
 2. Toegang: Het schoolterrein is alleen toegankelijk voor leerlingen en personeel. Neem zonder toestemming van school geen bekenden mee. Bezoekers moeten zich altijd melden bij de receptie.
 3. Instructies: In school geef je gehoor aan de aanwijzingen van de medewerkers. Eten en drinken is alleen toegestaan in de pauzeruimtes.
 4. Fietsen en scooters: Zet je fiets altijd op slot en in een fietsenrek. Brommers en scooters plaats je (op slot) in de daarvoor aangegeven vakken.
 5. Waardevolle spullen: Neem geen waardevolle spullen mee naar school en laat je spullen nooit onbeheerd achter.
 6. Alcohol, drugs en wapens zijn verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein).
 7. Diefstal wordt niet getolereerd. Indien een leerling wordt betrapt op het bezit of gebruik van alcohol, drugs, wapens of het plegen van een diefstal, wordt er door de sectordirecteur/teamleider onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden.
 • De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding.
 • Nadat een leerling in of bij de school is betrapt, volgt er zo snel mogelijk een gesprek. Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn: de desbetreffende leerling, de mentor van de leerling en de sectordirecteur/teamleider.
 • Een schorsing dan wel verwijdering van school kan worden ingezet. Tevens kan de school overgaan tot melding of aangifte bij de politie.
 1. Controle van de kluisjes: Controle van jassen, kluizen en tassen kan onder toezicht van een directielid en een medewerker van school worden uitgevoerd. (Zie checklist preventieve acties)
 2. Schade: De school is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of vermissing van spullen.
 3. Corvee: Gedurende het jaar kunnen leerlingen/klassen ingezet worden voor corvee.
 4. Huiswerk -/boeken vergeten: de docent bespreekt met je of en wat de gevolgen hiervan zijn.
 5. Kledingregels:
 • Jassen behoren in de garderobe of kluisjes te worden opgehangen.
 • Petten worden alleen buiten de lessen gedragen.
 • Met elkaar letten we er op dat kleding niet aanstootgevend is met teksten en/of andere uitingen.
 • In verband met veiligheidsoverwegingen is het verboden voor de leerling om tijdens de lessen lichamelijke opvoeding sieraden te dragen. Een speciale sporthoofdoek wordt toegestaan, waar nodig i.o.m. de docent.
 1. Gsm’s en devices: Het gebruik van een gsm ( incl. oortjes) is alleen toegestaan in de pauzeruimtes, de telefoon staat op stil. Gsm’s blijven buiten de klas of in de telefoontas (onder eigen verantwoordelijkheid leerling) tenzij anders aangegeven door de docent. De aanwezigheid van een gsm buiten de daarvoor bestemde telefoontas brengt een sanctie met zich mee zoals in het overzicht dat hier te vinden is, is aangegeven.
  Gebruik van je gsm in de klas is alleen toegestaan in overleg met de docent. Het is niet toegestaan om foto’s, filmpjes of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming. Het is toegestaan om internet te gebruiken met toestemming van de docent. Dit betekent dat er alleen sites bezocht worden die gebruikt worden voor lesdoeleinden. Racistische, pornografische of anderszins bedreigende teksten en afbeeldingen worden niet gemaakt, opgevraagd of bewaard op een pc, laptop of ander device. Het opslaan/bewaren van dergelijke bestanden via de servers/infrastructuur is niet toegestaan. De docent bepaalt het mogelijke gebruik van digitale devices in de les buiten de standaard inzet van devices bij sommige vakken. Naast de docent hebben de medewerkers ICT van de school het recht om te controleren op bovenstaande punten. Bij constatering van overtreding wordt in overleg met de sectordirecteur/teamleider een sanctie bepaald.
 2. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

  Dit protocol staat gepubliceerd op onze website. U vindt het hier.

  In het protocol staat beschreven hoe we omgaan met diverse situaties:

  • De leerling wordt ziek op school;
  • Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
  • Medische handelingen.
  1. Veilig klimaat: Een veilig klimaat betekent dat we er zorg voor dragen dat je je veilig voelt, het gevoel hebt dat je er mag zijn en dat er op een bepaalde manier goed met je wordt omgegaan. De zorg voor een goede omgang met elkaar wordt o.a. ingevuld door het versterken en vergroten van de sociale competentie van de leerlingen. Goed met elkaar omgaan moet je doen en leren. Je moet weten wat wel en niet de bedoeling is. Je moet beschikken over bepaalde sociale vaardigheden. De kern van veiligheid ligt in respect: respect voor het eigene van de ander en respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor zowel leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). Iedereen binnen de school is er aan gehouden hieraan een bijdrage te leveren.