Regels en afspraken

Te laat?

Zorg dat je 5 minuten voor het begin van jouw eerste les op school bent. Ben je te laat dan wordt dit geregistreerd door de docent. De volgende dag meld je je om 07.45 uur bij de verzuimmedewerker (locatie ZL: D1/ locatie OV: mediatheek)

Ziek?

Ziekmelden gebeurt door de ouders via de Magister ouder-app. U meldt uw zoon/dochter bij voorkeur zo vroeg mogelijk ziek zodat zijn/haar afwezigheid bekend is op school. Ziekmelden dient dagelijks te gebeuren via de app. Zijn er problemen met het ziekmelden dan kunt u de school ook telefonisch bereiken via het centrale nummer (0115) 694 029. Klik hier voor de link naar het document ‘ziek melden via de Magister app’.

Ziek naar huis?

Als je voor het einde van jouw lesdag ziek wordt en naar huis wilt, meld je dit bij de receptie. Er wordt contact met thuis opgenomen zodat je ouder(s)/verzorger(s) weten dat je naar huis gaat. Ziek naar huis kan alleen als er contact is geweest door een medewerker van school met thuis.

Naar dokter/tandarts/orthodontist?

Dit dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Als het echt niet anders kan, moet dit vooraf gemeld worden door de ouder(s)/verzorger(s). De procedure staat op de website.

Geblesseerd?

Dan kun je vrijstelling voor de gymles aanvragen bij de gymdocent. Dit kan alleen worden verleend op basis van een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) of een behandelaar. Aanwezigheid in de les is verplicht, tenzij dit anders wordt afgesproken met de docent. Bij langdurige blessures kan de docent een vervangende opdracht geven.

Lift gebruiken?

Je mag alleen gebruik maken van de lift als je daar een briefje voor hebt. Deze liftpas kunnen je ouder(s)/verzorger(s) aanvragen door een mail te sturen naar de betreffende leerlingcoördinator.

Verwijderd uit de les?

Dan meld je je bij de verzuimmedewerker (locatie ZL: D1/ locatie OV: Leerlingpunt). Daar krijg je verdere instructies. In overleg met hem/haar meld je je 5 minuten voor het einde van de les bij de docent door wie je verwijderd bent.  De docent maakt verdere afspraken met je. De docent die je uit de les heeft verwijderd zal contact opnemen met thuis om de verwijdering toe te lichten.

Lesuitval?

Heb je geen ingepland surveillance-uur dan geldt voor de onderbouw de volgende regel: je zit in de aula of je bent op het schoolplein. Als je gaat werken in de mediatheek (OV)/ OLC(ZL) gedraag je je volgens de regels die daar gelden: werken in stilte, niet eten en/of drinken. Om overlast te voorkomen is het voor leerlingen niet toegestaan om in de pauzes in de woonwijken rond te hangen. Roosterwijzigingen kun je vinden in Magister. Als leerling wordt er van je verwacht dat je dus op de hoogte bent van de wijzigingen.

Docent afwezig?

Wanneer een docent niet verschijnt, gaat de klassenvertegenwoordiger of een andere leerling naar de receptie of de coördinator om te informeren wat er aan de hand is. De overige leerlingen wachten rustig in/bij het lokaal zonder de andere lessen te storen totdat duidelijk is hoe er gehandeld moet worden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf ergens anders heen te gaan.

Bijzonder verlof?

Je ouder(s)/verzorger(s) moeten vooraf bijzonder verlof aanvragen.  Het formulier hiervoor is te vinden op de website. De verzuimcoördinator zal contact opnemen met je ouders over de goedkeuring.

Busbriefje?

Deze worden bij hoge uitzondering afgegeven. Er moet dus een zeer dringende, eenmalige en goede reden zijn. Busbriefjes worden alleen door de leerlingcoördinator afgegeven.

De individuele docent kan bepalen of er een melding wordt gedaan. Bij melding volgt automatisch een sanctie uitgevoerd door de studiezaalbeheerder. Conciërges kunnen ook sancties afspreken.

In de les:

  • Mobiele telefoons gaan tijdens de les in de daarvoor bestemde tassen of in kluisjes, tenzij de docent anders aangeeft (telefoons worden nooit ingenomen).
  • Je hebt altijd de spullen bij die voor dat vak zijn afgesproken.
  • Je hebt je huiswerk gedaan dat voor die les is afgesproken (uiterlijk 17.00 u genoteerd in magister).
  • Je bent op tijd in de les en verlaat de les niet vóór de bel.

Pauzes

Je pauzeert in de daarvoor bestemde ruimtes (aula of andere aangewezen ruimtes). Je ruimt je eigen spullen op na de pauze. 

Lesuitval of werken buiten het lokaal

Heb je een tussenuur of werk je buiten het lokaal dan geldt de volgende regel: als je gaat werken buiten de aula’s/begane grond gedraag je je volgens de regels die daar gelden: werken in stilte, niet eten en/of drinken. Om overlast te voorkomen is het voor alle leerlingen niet toegestaan om in de pauzes in de woonwijken rond te hangen. Buiten de lessen kan de leerling ook naar de studiezaalbeheerder worden gestuurd (ook door OOP).

Toegang

Het schoolterrein is alleen toegankelijk voor leerlingen en personeel. Je neemt zonder toestemming van school geen bekenden mee. Bezoekers moeten zich altijd melden bij de receptie. De school is open vanaf 07:30 uur. Vanaf dat moment mag je naar binnen om te wachten op je eerste les. De school sluit uiterlijk om 17:00 uur (locatie ZL) en om 17:30 uur  (locatie OV).Leerlingen zijn verplicht alle lessen en ingeplande activiteiten te volgen. Medewerkers van school kunnen afspraken met leerlingen maken tussen 7.30 en 16.30 uur. Afspraken buiten school dienen dan ook buiten deze tijden te worden gemaakt.

Fietsen en scooters

Zet je fiets altijd op slot en in een fietsenrek. Brommers en scooters plaats je (op slot) in de daarvoor aangegeven vakken.

Waardevolle spullen

Je neemt geen waardevolle spullen mee naar school en laat je spullen nooit onbeheerd achter.

Roken/vapen

Roken/vapen was reeds op het schoolterrein (binnen en buiten) niet toegestaan. Dit betreft ook het roken met een elektronische sigaret. Het is rondom de scholen verboden om te roken. De gemeente heeft in verband met deze aanpassing, borden “verboden te roken” geplaatst buiten de schoolterreinen. Dit heeft als gevolg dat er dus ook in de nabije omgeving van beide locaties een algeheel rookverbod van kracht is.

Alcohol, drugs, (nep)wapens en diefstal

  • Het in bezit hebben of het onder invloed zijn van alcohol of drugs, is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik zal er contact worden opgenomen met thuis en zullen er sancties worden ingezet. In geval van het in bezit hebben van drugs zal er ook contact met de politie op worden genomen. Het in bezit hebben of gebruiken van (nep)wapens,  is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik van (nep)wapens zal er contact worden opgenomen met thuis en met de politie. Diefstal wordt niet getolereerd. Als je wordt betrapt op het plegen van een diefstal, wordt er door de sectordirecteur/teamleider onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden.
  • De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding.
  • Nadat een leerling in of bij de school is betrapt, volgt er zo snel mogelijk een gesprek. Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn: de desbetreffende leerling, de mentor van de leerling, de sectordirecteur en de teamleider.
  • Een schorsing dan wel verwijdering van school kan worden ingezet. Ook kan de school overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

Checklist preventieve acties veiligheid: zie link . De kern van veiligheid ligt in respect: respect voor het eigene van de ander en respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor zowel leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). Iedereen binnen de school is eraan gehouden hieraan een bijdrage te leveren. Onze externe vertrouwenspersoon is de heer C. Almekinders uit Cadzand, te bereiken via het telefoonnummer (0117) 391216.

Reglement social media leerlingen: zie link. Het gebruik van social media is onderdeel van je gedrag binnen de school. Naast de voordelen van het gebruik van social media zijn er ook gevaren zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Protocol medicijn verstrekking: zie link. In dit protocol staat beschreven hoe we omgaan met medische handelingen; als je ziek wordt op school; het verstrekken van medicijnen op verzoek.