Regels en afspraken

De individuele docent kan bepalen of er een melding wordt gedaan. Bij melding volgt automatisch een sanctie uitgevoerd door de studiezaalbeheerder. Conciërges kunnen ook sancties afspreken.

Binnen de les

 • Mobiele telefoons gaan tijdens de les in de daarvoor bestemde tassen of in kluisjes, tenzij de docent anders aangeeft (telefoons worden nooit ingenomen).
 • Je hebt altijd de spullen bij die voor dat vak zijn afgesproken.
 • Je hebt je huiswerk gedaan dat voor die les is afgesproken (uiterlijk 17.00 u genoteerd in magister).
 • Je bent op tijd in de les en verlaat de les niet vóór de bel.

Pauzes

Je pauzeert in de daarvoor bestemde ruimtes (aula of andere aangewezen ruimtes). Je ruimt je eigen spullen op na de pauze. 

Lesuitval of werken buiten het lokaal

Heb je een tussenuur of werk je buiten het lokaal dan geldt de volgende regel: als je gaat werken buiten de aula’s/begane grond gedraag je je volgens de regels die daar gelden: werken in stilte, niet eten en/of drinken. Om overlast te voorkomen is het voor alle leerlingen niet toegestaan om in de pauzes in de woonwijken rond te hangen. Buiten de lessen kan de leerling ook naar de studiezaalbeheerder worden gestuurd (ook door OOP).

Ziek

Ziekmelden gebeurt door de ouder(s)/verzorger(s) via de Magister ouder-app. U meldt uw zoon/dochter bij voorkeur zo vroeg mogelijk ziek zodat zijn/haar afwezigheid bekend is op school. Ziekmelden dient dagelijks te gebeuren via de app. Zijn er problemen met het ziekmelden dan kunt u de school ook telefonisch bereiken via het centrale nummer (0115) 694 029. Klik hier voor de link naar het document ‘ziek melden via de Magister app’.

Ziek naar huis

Als je voor het einde van jouw lesdag ziek wordt en naar huis wilt, meld je dit bij de receptie. Er wordt contact met thuis opgenomen zodat je ouder(s)/verzorger(s) weten dat je naar huis gaat. Ziek naar huis kan alleen als er contact is geweest door een medewerker van school met thuis. Ben je de volgende dag nog steeds ziek? Dan dienen je ouders/verzorgers je telefonisch ziek te melden op nummer (0115) 741 229 of per mail op frontoffice@lodewijkcollege.nl 

Bezoek dokter/orthodontist

Dit dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Als het echt niet anders kan, moet dit vooraf gemeld worden door de ouder(s)/verzorger(s) op het mailadres frontoffice@lodewijkcollege.nl

Bijzonder verlof

Je ouder(s)/verzorger(s) moeten vooraf bijzonder verlof aanvragen.  Het formulier hiervoor is te vinden op de website. De verzuimcoördinator zal contact opnemen met je ouders over de goedkeuring.

Toetsafspraken 

  • Regels en afspraken rondom toetsen, werkstukken en opdrachten.
  • Algemene afspraken worden genoemd in ‘Examenreglement en toets afspraken’ (website), voor individuele afspraken geldt te allen tijde dat deze duidelijk vooraf gecommuniceerd moeten worden via magister of OpenEdu.
  • Bij rechtmatige afwezigheid (ouder meldt leerling ziek) krijgt de leerling de kans de toets in te halen op een afgesproken moment.
  • Inhalen niet-PTA toetsen (onderbouw Zeldenrustlaan): toetsen moeten binnen 10 werkdagen na de betermelding worden ingehaald, de leerling maakt hiervoor een afspraak met de betreffende docent. De toets wordt dan centraal afgenomen.
  • Inhalen PTA toetsen: indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur/teamleider, verhinderd is bij één of meer zittingen van de toets wordt hem de gelegenheid geboden de toets in te halen. Elke verhindering moet vóór aanvang van de toets door ouder/verzorger/leerling 18+ via de mail/telefoon overlegd worden met coördinatoren; er kan dus niet volstaan worden met een eenvoudig afmelden bij de schooladministratie. Zeldenrustlaan: inhalen gebeurt alleen centraal op afgesproken inhaalmoment en niet meer per individuele vakdocent. Bij afwezigheid op het inhaalmoment kan worden gebruikt gemaakt van de daaropvolgende inhaalmomenten.
  • PTA toetsen: bij te laat voldoen aan handelingsdelen werkt een leerling verplicht op school totdat aan het handelingsdeel is voldaan. Handelingsdelen moeten twee weken voor het vaststellen en ondertekenen van SE cijfers met voldoende of goed worden afgerond. Bij te laat inleveren van praktische opdrachten en werkstukken wordt 2 punten cijferaftrek toegepast en vervolgens een tweede inleverdatum vastgesteld waarbij de leerling verplicht op school werkt totdat aan het werkstuk is voldaan. 

    

   Lift gebruik

   Je mag alleen gebruik maken van de lift als je daar een briefje voor hebt. Deze liftpas kunnen je ouder(s)/verzorger(s) aanvragen door een mail te sturen naar de betreffende leerling coördinator.

   Docent afwezig

   Wanneer een docent niet verschijnt, gaat de klassenvertegenwoordiger of een andere leerling naar de receptie of de coördinator om te informeren wat er aan de hand is. De overige leerlingen wachten rustig in/bij het lokaal zonder de andere lessen te storen totdat duidelijk is hoe er gehandeld moet worden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf ergens anders heen te gaan.

   Toegang

   Het schoolterrein is alleen toegankelijk voor leerlingen en personeel. Je neemt zonder toestemming van school geen bekenden mee. Bezoekers moeten zich altijd melden bij de receptie. De school is open vanaf 07:30 uur. Vanaf dat moment mag je naar binnen om te wachten op je eerste les. De school sluit uiterlijk om 17:00 uur (locatie ZL) en om 17:30 uur  (locatie OV).Leerlingen zijn verplicht alle lessen en ingeplande activiteiten te volgen. Medewerkers van school kunnen afspraken met leerlingen maken tussen 7.30 en 16.30 uur. Afspraken buiten school dienen dan ook buiten deze tijden te worden gemaakt.

   Fietsen en scooters

   Zet je fiets altijd op slot en in een fietsenrek. Brommers en scooters plaats je (op slot) in de daarvoor aangegeven vakken.

   Waardevolle spullen

   Je neemt geen waardevolle spullen mee naar school en laat je spullen nooit onbeheerd achter.

   Roken/vapen

   Roken/vapen was reeds op het schoolterrein (binnen en buiten) niet toegestaan. Dit betreft ook het roken met een elektronische sigaret. Het is rondom de scholen verboden om te roken. De gemeente heeft in verband met deze aanpassing, borden “verboden te roken” geplaatst buiten de schoolterreinen. Dit heeft als gevolg dat er dus ook in de nabije omgeving van beide locaties een algeheel rookverbod van kracht is.

   Alcohol, drugs, (nep)wapens en diefstal

   • Het in bezit hebben of het onder invloed zijn van alcohol of drugs, is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik zal er contact worden opgenomen met thuis en zullen er sancties worden ingezet. In geval van het in bezit hebben van drugs zal er ook contact met de politie op worden genomen. Het in bezit hebben of gebruiken van (nep)wapens,  is verboden op het gehele schoolterrein (gebouwen en buitenterrein). Indien er sprake is van bezit of gebruik van (nep)wapens zal er contact worden opgenomen met thuis en met de politie. Diefstal wordt niet getolereerd. Als je wordt betrapt op het plegen van een diefstal, wordt er door de sectordirecteur/teamleider onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden.
   • De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de geconstateerde overtreding.
   • Nadat een leerling in of bij de school is betrapt, volgt er zo snel mogelijk een gesprek. Bij dit gesprek zullen aanwezig zijn: de desbetreffende leerling, de mentor van de leerling, de sectordirecteur en de teamleider.
   • Een schorsing dan wel verwijdering van school kan worden ingezet. Ook kan de school overgaan tot melding of aangifte bij de politie.

   Checklist preventieve acties veiligheid: zie link . De kern van veiligheid ligt in respect: respect voor het eigene van de ander en respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor zowel leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). Iedereen binnen de school is eraan gehouden hieraan een bijdrage te leveren. Onze externe vertrouwenspersoon is de heer C. Almekinders uit Cadzand, te bereiken via het telefoonnummer (0117) 391216.

   Reglement social media leerlingen: zie link. Het gebruik van social media is onderdeel van je gedrag binnen de school. Naast de voordelen van het gebruik van social media zijn er ook gevaren zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

   Protocol medicijn verstrekking: zie link. In dit protocol staat beschreven hoe we omgaan met medische handelingen; als je ziek wordt op school; het verstrekken van medicijnen op verzoek.