Missie en visie

Het Lodewijk College in Terneuzen is een ambitieuze algemeen toegankelijke school op christelijke grondslag voor vmbo, havo en (tweetalig) atheneum en gymnasium, EOA (eerste opvang anderstaligen), pré-mbo en LWT.

Missie

Ook van onze leerlingen willen we weten wat hun missie is. Het Lodewijk College biedt kansen om dromen waar te maken, om te leren wat je leuk vindt. Uiteraard zorgen we er samen met de leerlingen voor dat zij de vakken beheersen die nodig zijn voor hun diploma. Op het Lodewijk College is naast het reguliere rooster ruimte om te werken aan talent.

Twee stevige pijlers

Als schoolgemeenschap aan de oevers van de Westerschelde komt de hele wereld letterlijk voorbij. Onze regio is sterk internationaal georiënteerd. Het Lodewijk College ziet het als een opdracht de leerlingen toe te rusten op hun toekomst in deze regio of waar ook ter wereld. We werken nauw samen met andere onderwijsaanbieders en het bedrijfsleven. Ons onderwijs steunt op twee stevige pijlers:

 • Talen en Internationalisering.
  • Tweetalig vwo en gymnasium
  • Gymnasium met Grieks en Latijn
  • Breed aanbod moderne vreemde talen; Duits, Engels, Frans en Spaans
  • Internationale contacten, uitwisseling en reizen
 • Techniek en Technologie.
  • Technasium (havo/vwo)
  • Bèta Challenge (vmbo-tl)
  • Onderzoek & technologie (onderbouw)
  • Vakmanschapsroute (vmbo-basis/kader)

Satellieturen

Naast het vaste rooster zijn er op het Lodewijk College elke week zgn. satellieturen, waarin in de brugklas mentorlessen worden aangeboden en in de tweede en derde klassen mentorbegeleiding. Deze uren zijn beschikbaar voor de onderbouw. De mentor en vakdocenten zijn   beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning.

Ruimteweken

In 2019 zijn we gestart met ruimteweken. We werken toe naar een invulling waarbij de ruimteweken de basis zijn voor de uitvoering van zowel maatwerk als integraal werken. Ruimteweken zijn een vast aantal weken per jaar waarin leerlingen van het Lodewijk College aan les doorbrekende activiteiten werken. Bij integraal leren, leren leerlingen onder begeleiding van docenten van verschillende vakken belangrijke vaardigheden die men later zeker nodig heeft zoals samenwerken, onderzoeken, presenteren, creatief en kritisch denken. De ruimteweken bestaan dit jaar uit excursies, kleinschalige projecten waar samenwerking tussen vakken zichtbaar wordt en maatwerkmomenten. De maatwerkmomenten worden ingevuld met herhaling, verdieping of verbreding. Hiermee ontstaat tevens zicht op de mate waarin de leerling de basis beheerst.

Visie

Het Lodewijk College is een brede school voor voortgezet onderwijs op christelijke grondslag, waar naast de studierichtingen vmbo, havo, atheneum en gymnasium ook havo, atheneum en gymnasium en vakopleidingen binnen de doorlopende leerlijn vmbo-mbo worden aangeboden. Ook maakt een afdeling Eerste Opvang Anderstaligen deel uit van de school. De leerlingen van het Lodewijk College zijn afkomstig uit heel Zeeuws-Vlaanderen.

Het Lodewijk College is één school met twee locaties.

Het Lodewijk College ziet het als zijn opdracht om onderwijs te bieden dat aantrekkelijk is voor alle leerlingen. De focus ligt hierbij op de noden, behoeften en talenten van leerlingen. We zoeken daarbij verbinding met de bedrijvige, snel ontwikkelende, internationale regio waarbinnen de school is gehuisvest.