Missie en visie

Twee stevige pijlers
Als schoolgemeenschap aan de oevers van de Westerschelde komt de hele wereld letterlijk voorbij. Onze regio is sterk internationaal georiënteerd. Het Lodewijk College ziet het als een opdracht de leerlingen toe te rusten op hun toekomst in deze regio of waar ook ter wereld. We werken nauw samen met andere onderwijsaanbieders en het bedrijfsleven. Ons onderwijs steunt op twee stevige pijlers:

 • Techniek en Technologie.
  • Technasium (havo/vwo)
  • Bèta Challenge (vmbo-tl)
  • Vakmanschapsroute (vmbo-basis/kader)
 • Talen en Internationalisering.
  • Tweetalig havo, vwo en gymnasium
  • Erkende certificaten Engels, Frans, Duits en Spaans
  • Internationale contacten, uitwisseling en reizen


Satelliet uren

Naast het vaste rooster zijn er op het Lodewijk College elke week zgn. satellieturen, waarin leerlingen zelf keuzes kunnen maken uit het onderwijsaanbod, extra ondersteuning uitgezonderd. Deze uren zijn beschikbaar voor de brugklassen. De mentor en vakdocenten zijn beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning. De extra ondersteuning bestaat uit hulp bij vakken/vaardigheden waar de leerling niet zo goed in is. Tweedeklassers volgen een verrijkingsprogramma: science, sport of kunst.

Ruimteweken

Ruimteweken zijn een vast aantal weken per jaar waarin alle leerlingen van het Lodewijk College aan een bij hen passend project werken. Bij integraal leren, leren leerlingen onder begeleiding van docenten van verschillende vakken belangrijke vaardigheden die men later zeker nodig heeft zoals samenwerken, onderzoeken, presenteren, creatief en kritisch denken.

In een ruimteweek kunnen leerlingen van verschillende leerjaren en verschillende sectoren samenwerken aan een project om integraal leren te bevorderen.

De ruimteweken bestaan dit jaar uit excursies (voor zover corona dit toelaat), kleinschalige projecten waar samenwerking tussen vakken zichtbaar wordt en maatwerkmomenten. De maatwerkmomenten worden ingevuld met herhaling, verdieping of verbreding. Hiermee ontstaat tevens zicht op de mate waarin de leerling de basis beheerst.