Missie en visie

Twee stevige pijlers
Als schoolgemeenschap aan de oevers van de Westerschelde komt de hele wereld letterlijk voorbij. Onze regio is sterk internationaal georiënteerd. Het Lodewijk College ziet het als een opdracht de leerlingen toe te rusten op hun toekomst in deze regio of waar ook ter wereld. We werken nauw samen met andere onderwijsaanbieders en het bedrijfsleven. Ons onderwijs steunt op twee stevige pijlers:

 • Techniek en Technologie.
  • Technasium (havo/vwo)
  • Bèta Challenge (vmbo-tl)
  • Vakmanschapsroute (vmbo-basis/kader)
 • Talen en Internationalisering.
  • Tweetalig havo, vwo en gymnasium
  • Erkende certificaten Engels, Frans, Duits en Spaans
  • Internationale contacten, uitwisseling en reizen


Satelliet uren
Naast het vaste rooster zijn er op het Lodewijk College elke week uren, de Satellieturen, waarin leerlingen zelf kunnen kiezen wat en hoe ze leren. De mentor is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning. Je kunt extra tijd besteden aan een vak dat moeilijk gaat. Beheers je de stof al, dan kun je dieper in de stof duiken of een verrijkingsprogramma volgen: science, sport of kunst. Voor de talen zijn er gecertifieerde plusprogramma’s voor Engels, Frans, Duits en Spaans.

Ruimteweken

Ruimteweken zijn een vast aantal weken per jaar waarin alle leerlingen van het Lodewijk College aan een bij hen passend project werken. Bij integraal leren, leren leerlingen onder begeleiding van docenten van verschillende vakken belangrijke vaardigheden die men later zeker nodig heeft zoals samenwerken, onderzoeken, presenteren, creatief en kritisch denken.

In een ruimteweek kunnen leerlingen van verschillende leerjaren en verschillende sectoren samenwerken aan een project om integraal leren te bevorderen.

De ruimteweken bestaan dit jaar uit excursies (voor zover corona dit toelaat), kleinschalige projecten waar samenwerking tussen vakken zichtbaar wordt en maatwerkmomenten. De maatwerkmomenten worden ingevuld met herhaling, verdieping of verbreding. Hiermee ontstaat tevens zicht op de mate waarin de leerling de basis beheerst.