Financiën

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad vindt jaarlijks overleg plaats over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad.

Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.


Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

Lesmaterialen
Materialen/gereedschappen
Informatiedragers
Overige kosten
leerboeken atlas laptop of tablet excursies
werkboeken woordenboek introductiekamp
tabellenboeken (BINAS) agenda buitenlandreizen
eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd's en dvd's rekenmachine kosten profielopleidingen (technasium, tto en bèta challenge)
gelicentieerd digitaal lesmateriaal schriften, multomap, pennen e.d. bijzondere schoolactiviteiten
gereedschap
sport- en/of vakkleding

 

De wet geeft aan, dat:

  • Kosten voor lesmaterialen (categorie I) voor de school zijn;
  • Kosten voor overige materialen en gereedschappen (categorie II) voor de ouders zijn;
  • Overige kosten (categorie IV) een vrijwillig karakter hebben.

De school adviseert ouders om voor hun kind t.b.v. gebruik op school en thuis een laptop (categorie III) aan te schaffen. Daar waar ouders zich dit niet kunnen veroorloven staat de school er garant voor dat de betreffende leerling voor gebruik op school een laptop ter beschikking krijgt.

De Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage die per 1 augustus 2021 van kracht is geeft aan dat scholen om een bijdrage voor reizen, excursies en activiteiten mogen vragen maar dat ouders niet verplicht kunnen worden dit te betalen. Een alternatief programma aanbieden voor leerlingen wiens ouders/verzorger(s) niet betaald hadden mag dan niet meer. De school moet dan zelf de kosten die niet zijn afgedekt door een ouderbijdrage betalen. De school loopt dus bij alles wat buitenom de lessen wordt georganiseerd een financieel risico. Dat risico is in zijn totaliteit groot in omvang en daarom is een bijdrage van ouders/verzorger(s) noodzakelijk om reizen en excursies aan te kunnen blijven bieden.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving wordt aan ouders/verzorger(s) gevraagd of ze bereid zijn de factuur voor een reis of excursie te betalen. Wanneer ze hierop ‘ja’ antwoorden zullen ouders/verzorger(s) ook gehouden worden aan het betalen van de factuur. Voor bedragen hoger dan €100,00 euro is het mogelijk in termijnen te betalen. 

Wanneer blijkt dat meer dan 20% van de ouders/verzorger(s) niet bereid is de factuur voor een meerdaagse reis te betalen dan wordt de reis geannuleerd.

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is, dat:

  • We een zo laag mogelijke bijdrage vragen;
  • We ervoor zorgen, dat zoveel mogelijk van de kosten voor ouders aan begin van het schooljaar bekend en geïnd zijn.

    De bedragen die voor het schooljaar 2023-2024 van kracht zijn, vindt u in de bijlage.

    Ouders die niet aan deze kosten kunnen voldoen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. In situaties waarin Stichting Leergeld geen uitkomst biedt, kan een beroep worden gedaan op een bijdrage uit het Sociaal Fonds dat wordt beheerd door de ouder- en leerlingenraad samen. Informatie over de voorwaarden voor een bijdrage van Stichting Leergeld of uit het Sociaal Fonds kan zowel telefonisch als per mail: frontoffice@lodewijkcollege.nl bij school worden aangevraagd.