Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

Op het Lodewijk College bieden we passend onderwijs en dus passende ondersteuning aan voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Voor leerlingen met leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen bieden we zorg en begeleiding. Deze ondersteuning richten we, binnen de mogelijkheden van het onderwijs, zodanig in, dat de leerling in staat wordt gesteld een opleiding te volgen die bij hem past en die met succes kan afronden.

In de begeleiding en ondersteuning hebben we de volgende aandachtsgebieden:

  • studievaardigheidbegeleiding
  • loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB)
  • sociaal-emotionele begeleiding
  • steunlessen taal en rekenen
  • huiswerkbegeleiding
  • trainingen gericht op zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
  • dyscalculie en dyslexiebegeleiding
  • anti-pestbeleid
  • rouwbegeleiding

De mentor is de spil in de organisatie van de begeleiding en ondersteuning van een leerling. Docenten en mentoren worden in hun begeleidingsactiviteiten ondersteund door de deskundigen binnen de school: de orthopedagogen, de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werkers en de decaan.

De anti-pestcoördinatoren coördineren alle gevallen van pesten en gepest worden. De anti-pestcoördinator zoekt contact met de leerlingen die door de mentor of docent gesignaleerd worden en bespreekt ze in het Ondersteuningsteam. Op het Lodewijk College werken we volgens een anti-pestprotocol. 

Ankie van den Brande, locatie Oude Vaart

abd@lodewijkcollege.nl

Simone de Vries, locatie Zeldenrustlaan

sde@lodewijkcollege.nl

In de bijlagen hierbij vind je een volledig overzicht van de begeleiding en ondersteuning van leerlingen op het Lodewijk College.

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders en school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). U vindt het in de bijlage.

Heeft u vragen over het Ondersteuningsteam, neemt u gerust contact op met de zorgcoördinator/orthopedagoog

Bianca van Heese

bhe@lodewijkcollege.nl