Klacht

Op elke school komt het wel eens voor dat een ouder ontevreden is over het onderwijs of dat er een conflict met een docent of andere medewerker ontstaat. Ontevredenheid kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, cijfers, strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten. Het is van belang dat in geval ontevredenheid daar tijdig melding van wordt gemaakt bij ons.

Het is ons streven om signalen van ontevredenheid zo gauw mogelijk met betrokkenen te bespreken. In eerste instantie kunt u daarvoor bij de mentor van uw kind terecht. Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u met de teamleider van de betreffende afdeling in gesprek gaan. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek met een vertrouwenspersoon, zorgcoördinator of maatschappelijk werker. De contactgegevens van deze personen en de teamleiders vindt u op de website, hieronder geven we ook de links naar de betreffende pagina’s.

In veruit de meeste gevallen zal de kwestie in onderling overleg naar tevredenheid opgelost kunnen worden. In gevallen waarin dit niet lukt, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling.

Schoolleiding

Vertrouwenspersoon

Landelijke klachtencommissie

Het Lodewijk College heeft zich aangesloten bij de landelijke Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Zie voor de contactgegevens de hierbovengenoemde klachtenregeling.

Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Contact opnemen met de onderwijsinspectie kan via hun website.

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). Voor klachtvermeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief). Informatienummer voor ouders over school: 0800 - 5010.