Vakantierooster / lesvrije dagen

Zomervakantie: Ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023

 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie Ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023
Kerstvakantie Ma 25 december t/m vr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Ma 12 februari t/m vr 16 februari 2024
Goede Vrijdag Vr 29 maart 2024
2e Paasdag Ma 1 april 2024
Meivakantie Ma 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart Do 9 mei en vr 10 mei 2024
2e Pinksterdag Ma 20 mei 2024
Zomervakantie Ma 8 juli t/m vr 16 augustus 2024

Ontwikkeldagen; lesvrij voor leerlingen

Dinsdag hele dag 19 september 2023
Woensdag hele dag 11 oktober 2023
Donderdag middag 16 november 2023
Maandag middag 19 februari 2024
Maandag middag 15 april 2024