Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is een wettelijke verplichting voor de school om over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. De meldcode is bedoeld om medewerkers op school te ondersteunen in het omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Openheid in deze vindt de school erg belangrijk.
Indien er signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn zal zo snel mogelijk met betrokkenen contact worden gezocht. . Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op: www.meldcode.nl  Op het Lodewijk College werken we tevens met een suïcide preventie protocol, opgesteld met behulp van 113 zelfmoordpreventie.