Verkeerseducatie

Welkom op de VEVO-pagina van het Lodewijk College.
VEVO staat voor Verkeerseducatie voortgezet onderwijs en is een gezamenlijk project van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), Zeeuwse gemeenten en middelbare scholen.

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO) Het VEVO-project stimuleert verkeerseducatie op scholen voor voortgezet onderwijs. Gemeenten, scholen en ROVZ werken hierbij nauw samen.
In convenanten tussen gemeenten en scholen is vastgesteld wat de partijen elkaar garanderen. 

 Scholen zorgen voor een verkeerscoördinator op school en structurele verkeerseducatie aan hun leerlingen. De gemeenten en het ROVZ leveren de nodige middelen, kennis en ondersteuning. De geboden verkeerseducatie sluit aan bij de landelijke leerdoelen
van Permanente Verkeerseducatie (PVE). De nadruk ligt hierbij op de school-thuis-route, het herkennen van risico's en het eigen gedrag van jongeren, zoals groeps- en regeloverschrijdend gedrag.

Op deze pagina vindt u meer informatie over lopende en komende campagnes van het ROVZ. (www.rovz.nl, 2012)

Doel verkeerseducatie

Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar vormen een zeer kwetsbare groep weggebruikers. Om verkeersbewust gedrag te stimuleren is het project VEVO in het leven geroepen. Het project omvat activiteiten op onze school die leerlingen bewuster moeten maken van hun verkeersgedrag en de gevolgen daarvan. Om het project te begeleiden op het Lodewijk College zijn twee coördinatoren aangewezen, één voor de locatie Zeldenrustlaan en één voor de locatie Oude Vaart.

Aanbod activiteiten

Voor elke leeftijdsgroep in de onderbouw zijn er activiteiten, zoals voorlichting over onveilig gedrag in het verkeer, verkeerseducatief cabaret voor de tweedeklassers, de kantelauto i.c.m. de dodehoekdemonstratie voor de derdeklassers en schoolbrede campagnes, bijvoorbeeld om het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets tegen te gaan. In verschillende lessen zal hier aandacht aan worden besteed. De aard van de activiteit kan educatief, informatief of preventief van aard zijn. Om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken worden de activiteiten verspreid over alle onderbouwklassen van elke afdeling.

Verlichtingscontrole, modder op de weg, campagnes

Als de herfstequinox heeft plaatsgevonden, is het moment van de verlichtingscontroles weer aangebroken. Goede zichtbaarheid in herfst en winter is een must, daarom kunnen de leerlingen in deze periode een onverwachte controle van de verlichting verwachten door de politie. Hierover wordt de school niet geïnformeerd, controleer dus de verlichting van uw kind tijdig!

Tijdens de oogsttijd bestaat de kans op slipgevaar door modder op de weg. Signaleert u modder op de weg, zonder de aanwezigheid van zgn. slikborden, is de veroorzaker verantwoordelijk voor het opruimen. U kunt hiervan melding maken via het nummer 0900-8844.

Via posters zal er aandacht worden besteed aan landelijke en regionale campagnes.

Incidenteel zult u geïnformeerd worden over relevante zaken omtrent verkeer en infrastructuur via mail of brief.

Brugklassen

Voor de brugklassen bestaat het aanbod uit een fiets- en verlichtingskeuring in de introductieweek van het schooljaar. De ouders worden geïnformeerd over het resultaat en verzocht de defecten te (laten) herstellen. Ook krijgen de leerlingen een gastles over verkeersonveilige gedragingen door een gastdocent.

Tweede klassen

Onverantwoord gedrag van (mede)weggebruikers en de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer worden door een cabaretier in ‘Zeven Sloten’ op komische wijze aangeboden als cabaret.

Derde klassen

Voor de derde klassen is er de gelegenheid te ervaren hoe het is met de auto over de kop te slaan en op een veilige wijze het voertuig te verlaten m.b.v. de kantelauto. Tevens wordt er een demonstratie dodehoekspiegel bij vrachtauto’s verzorgd door medewerkers van VVN.