Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan voor medezeggenschap en inspraak binnen de school. De medezeggenschapsraad is de plaats waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel personeel, ouders als leerlingen. Het is aan de raad om ervoor te zorgen dat binnen de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad heeft op verschillende beleidspunten advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies van de raad. Het wil niet zeggen dat elk advies van de raad zonder meer overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor terreinen waarop de raad instemmingsrecht heeft. Hier kan de schoolleiding zonder instemming van de raad geen besluit nemen. Indien de raad zijn instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit van het bestuur, kan het bestuur het voorgenomen besluit intrekken of voorleggen ter beslechting aan de geschillencommissie.

Sinds 1 augustus 2018 zijn de Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs bestuurlijk verenigd in de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle zaken besproken worden die de gehele stichting aangaan.

De MR is te bereiken via het mailadres mr@lodewijkcollege.nl

De MR van het Lodewijk College bestaat uit 16 leden. Het is de bedoeling dat dit op termijn teruggebracht wordt tot 12. De leden zijn gekozen door en uit de verschillende geledingen, namelijk:

 • 6 leden van het onderwijzend personeel (OP);
 • 2 leden van het onderwijsondersteunend personeel (OOP); 
 • 4 leerlingen;
 • 4 ouders.

Personen die zitting hebben in de MR

Namens het onderwijzend personeel

 • H. Staelens, voorzitter
 • K. van Lancker, vicevoorzitter
 • A. Martens
 • R. Claerhoudt
 • P. Tanghe
 • C. de Baets

Namens het onderwijsondersteunend personeel

 • N. de Bruijn, secretaris
 • P. van den Bos

Namens de leerlingen

 • Luca de Feijter
 • Fabian de Vries
 • Jacey Vink
 • Laurens Verlinde

Oudergeleding Medezeggenschapsraad (MR)

De wet medezeggenschap op scholen (2007) heeft verplicht dat elke school een MR moet hebben. Deze zelfstandige commissie bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. De MR overlegt met de rector over zaken als kwaliteit van het onderwijs, geldbesteding en veiligheid op school. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven of voorstellen doen.
Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

De ouders die deel uitmaken van de MR zijn:
 • Sandra Huijsman 
 • Khaled Vervaeck
 • Jamie Kaan
 • Tom de Bruijne