Kwaliteitszorg

Kwaliteit als vanzelfsprekendheid

Elk kind in Zeeuws-Vlaanderen heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op onze scholen op orde is. Het schoolbestuur is samen met de schooldirecties eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich intern en extern verantwoorden over de resultaten.
Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen en instellingen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?
De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast willen bestuur en scholen zich ook verantwoorden naar de interne toezichthouder en de belangrijkste stakeholders.Onderwijs dat voldoet aan de wettelijke eisen is een vereiste, maar de ambitie van ons bestuur en scholen is om goed onderwijs te bieden. Die ambitie is niet alleen de doelstelling van bestuur en directies, maar van alle personeelsleden van ons bestuur en scholen. Kwaliteit stelt alleen maar iets voor als het daadwerkelijk de leerling bereikt en daarvoor vormen onze docenten de onmisbare schakel.
Ons streven is dat iedereen op de scholen en bij het bestuur het vanzelfsprekend vindt om bezig te zijn met kwaliteitsverbetering. De titel van deze notitie is tegelijkertijd onze ambitie: ‘kwaliteit als vanzelfsprekendheid’.

U vindt de beleidsnota in de bijlage.