Ouderraad

Het Lodewijk College heeft een ouderraad bestaande uit maximaal vijftien leden. Alle leden hebben één of meerdere kinderen op school. De samenstelling van de ouderraad kan jaarlijks wijzigen.

De ouderraad beheert namens de ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Ook verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diploma-uitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

Eén keer per jaar wordt de algemene jaarvergadering ouderraad georganiseerd, waarbij alle ouder(s)/ verzorger(s) welkom zijn. Tijdens deze avond worden nieuwe ouderraadsleden gekozen en wordt toelichting gegeven op de inkomsten en uitgaven. Verder zijn er gastsprekers aanwezig die een bepaald thema behandelen, bijvoorbeeld alcohol en drugs, zakgeld, pesten, internetgebruik, enz.

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. De vergaderdata staan hieronder vermeld. De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

Vergaderdata van schooljaar 2021/2022:

donderdag 09-09-2021 Locatie ZL
maandag 11-10-2021 Locatie ZL
dinsdag 09-11-2021 Locatie OV
donderdag 13-01-2022 Locatie OV
maandag 07-02-2022 Locatie ZL
dinsdag 08-03-2022 Locatie OV
woensdag 13-04-2022 Locatie ZL
donderdag 12-05-2022 Locatie OV
maandag 13-06-2022 Locatie ZL
dinsdag 05-07-2022 Locatie OV