Ouderraad

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. De vergaderdata staan vermeld op de jaarkalender.

Tevens verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diplomauitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl