De kwaliteit van het onderwijs op het Lodewijk College

Op 19 maart hebben wij de ouders van de onze school geïnformeerd over het onderzoek dat de onderwijsinspectie een dag eerder op onze schoollocatie aan de Zeldenrustlaan bracht. Ook hebben de PZC en De Stem aandacht besteed aan de uitkomsten van dat onderzoek. Bovendien was het ook een item voor Omroep Zeeland.

Omdat de school kiest voor openheid willen we u ook graag op deze plaats informeren.

Het onderzoek van de inspectie betrof de afdelingen havo en vwo van onze school op de locatie Zeldenrustlaan. De havo kreeg het oordeel zeer zwak en onze vwo-afdeling het oordeel onvoldoende. De inspectie onderzoekt tijdens zo’n dag de school op verschillende aspecten. Op drie belangrijke aspecten kreeg de havo een onvoldoende en dat leidt tot de kwalificatie zeer zwak. Het vwo kreeg op twee belangrijke aspecten een onvoldoende en dat leidde tot de kwalificatie onvoldoende. Het gaat bij de om de volgende aspecten:

  1. Onze leerlingen doen langer over de onderbouw periode dan de gemiddelde leerling in Nederland.
  2. Hetzelfde geldt voor de bovenbouw. Dit resultaat wordt beïnvloed doordat de laatste jaren meer leerlingen ervoor kiezen om over te stappen naar een mbo4-opleiding bij Scalda. De inspectie registreert dit wel als ongediplomeerde uitstroom, ondanks dat deze overstap voor verreweg de meeste leerlingen succesvol is.
  3. De kwaliteit van de lessen is te wisselend. Daarbij zijn beter inspelen op verschillen tussen de leerlingen en het beter activeren en motiveren van de leerlingen belangrijke aandachtspunten.

Voor het vwo geldt dat zij op eerste en derde aspect een onvoldoende kregen. De doorstroom van leerlingen in de bovenbouw van het vwo is wel voldoende.

We vinden het belangrijk om twee zaken te benadrukken.

De schoolleiding en het bestuur waren zich al langer bewust van deze ontwikkelingen en hebben daar actie op ondernomen. Daarom is vorig jaar al aan een extern deskundig onderzoeksbureau gevraagd een analyse te maken en een advies op te stellen. Mede op basis van dat advies en onze eigen expertise is vorig jaar een verbeterplan opgesteld. Docenten, schoolleiding en bestuur werken stap voor stap aan de gewenste verbeteringen. De inspectie heeft ook nadrukkelijk aangegeven dat de school met dit verbeterplan op de goede weg is. De inspectie komt over een jaar terug voor een nieuw onderzoek. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de inspectie dan zeker tot een positiever oordeel komt.

In de tweede plaats betreft het oordeel zeker geen onvoldoende oordeel over alle aspecten die de inspectie heeft onderzocht. Zo heeft de inspectie expliciet uitgesproken dat de school zicht heeft op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen en dat het schoolklimaat op orde is. Hiernaast kent de school een goede ondersteuningsstructuur (er is goede begeleiding voor leerlingen die vanwege problemen extra hulp of aandacht nodig hebben).  Ook de aspecten veiligheid en kwaliteitszorg zijn volgens de inspectie op orde. Daarnaast geeft het feit dat het slagingspercentage van de havo afgelopen jaar iets boven het landelijk gemiddelde lag aan dat er weldegelijk ook positieve resultaten worden geboekt.

Mocht u zich willen verdiepen hoe zo’n beoordeling van de inspectie tot stand komt kunt u op de site van de inspectie het onderzoekskader inzien of downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/08/01/onderzoekskader-2022-2023-voortgezet-onderwijs-versie-per-1-augustus-2022

Voor alle duidelijkheid is het goed om te vermelden dat onze vmbo-afdelingen op de Oude Vaart niet bij dit onderzoek zijn betrokken. Deze afdelingen vmbo b en k staan op de site van de inspectie vermeld met het oordeel ‘voldoende’. 

Wij geven de ouders met leerlingen op de havo en vwo op 16 april een toelichting op het inspectierapport en ruimte om vragen te stellen. Bovendien zullen wij in mei op beide locaties een informatieavond organiseren voor ouders die hun kinderen hebben aangemeld voor het komend schooljaar.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die mailen naar info@lodewijkcollege.nl. We zullen die vragen binnen een week beantwoorden.